MLS

REGULAMIN WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ LIGI SPINNINGOWEJ – W SKRÓCIE MLS – SEZON 2021

ORGANIZATOR:

MLS Service 22 Madden Heights, BT62 2GG Tandragee, United Kingdom, Self assessment HM revenue&customs – numer UTR – 20883 84146 .

Mazurska Liga Spinningowa - - cykl zawodów odbywających się na jeziorach Warmii i Mazur. Celem Ligi jest promocja sportu i turystyki wędkarskiej, sportowa rywalizacja fair-play oraz wyłonienie najlepszych teamów i klubów spinningowych rywalizujących w tym regionie.

Prawo startu

1. W lidze MLS w sezonie 2021 prawo startu mają 2-osobowe drużyny zwane dalej teamami, które zarejestrują się na stronie ligi MLS, zapiszą się na zawody, dokonają ustalonych opłat i zaakceptują regulamin ligi.

2. Do klasyfikacji klubowo-drużynowej zwanej dalej KLUBOWĄ będą brane pod uwagę 3 najlepsze wyniki teamów, reprezentujących jeden klub lub inną grupę pod tą samą nazwą, występujące dalej jako KLUB – xxxxx.

3. Organizator dopuszcza tworzenie drużyn do klasyfikacji KLUBOWEJ składających się z trzech dowolnych teamów.

4. Skład teamu nie może się zmieniać podczas danego sezonu, natomiast jest możliwość wprowadzenia tzw. rezerwowego na jedną z edycji zawodów.

5. Dopuszcza się możliwość startu osoby poniżej 18 lat za zgodą prawnego opiekuna, lecz w teamie z osobą pełnoletnią i pod jej opieką.

6. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa teamów w pojedynczych edycjach.

Zasady organizacji ligi MLS sezon 2021

Sezon 2021 – składa się z cyklu 3 dwudniowych zawodów.

Terminarz

  1. Jezioro Dadaj – I – sza edycja MLS/2021 – termin 24-25.07.2021

  2. Zalew Siemianówka – II – ga edycja MLS/2021 – termin 25-26.09.2021

  3. Jezioro Orzysz – III edycja MLS/2021 – termin październik

UWAGA! Przed każdą imprezą będziemy zamieszczali komunikaty dotyczące poszczególnych zawodów. Komunikaty będą ukazywały się na grupie FB – Warmińsko – Mazurska Liga Spinningowa Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca i terminu zawodów (tylko z ważnych powodów np. COVID-19)

Ryby i punktacja:

Metoda wędkowania to tylko i wyłącznie spinning na zasadach organizacji sportu wędkarskiego.

System punktacji ryb:

Do klasyfikacji będzie zaliczane 10 najlepiej punktowanych ryb.

Obowiązuje system obliczania „małych punktów” – za rybę – wymiar ryby do kwadratu

Wyjaśnienie :

  szczupak 50cm da – 2500pkt

  sandacz 100cm – 10000pkt

System stosowany m.in. na mistrzostwach świata preferujący łowienie ryb dużych

  • Szczupak – wymiar ochronny do 50cm

  • Okoń – wymiar ochronny do 20cm

  • Sandacz – wymiar ochronny 50 cm

  • Sum – wymiar ochronny do 70cm

  • Boleń – wymiar ochronny do 40cm

Punktacja teamowa dotycząca poszczególnych zawodów:

Każdy dzień zawodów jest traktowany jako jedna tura i punktowany systemem tzw. ujemnym czyli:

  1 miejsce - 1pkt

  2 miejsce - 2pkt

  3 miejsce - 3pkt

  W przypadku niezłowienia ryby, liczba punktów będzie zgodna z ilością startujących drużyn.

Zwycięzcą edycji zawodów zostaje drużyna, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów z dwóch dni.

W przypadku tej samej ilości punktów z dwóch tur zawodów, o wyższym miejscu decyduje większa liczba punktów za wszystkie zaliczone ryby danej drużyny w dwóch turach. Jeżeli to nie przynosi rozstrzygnięcia bierzemy pod uwagę najwyżej punktowaną rybę zaliczoną przez dany team, aż do skutku.

Sezon 2021 składa się z 6 tur.

Zwycięzcą sezonu 2021 Mazurskiej Ligi Spinningowej MLS zostanie drużyna/team która osiągnie najniższą wartość punktową z tych 6 tur.

Klasyfikacja KLUBOWO-DRUŻYNOWA zwana dalej „KLUBOWĄ”

  1. Do klasyfikacji klubowej zalicza się 3 najlepsze wyniki teamów danego klubu.

  2. Teamy reprezentujące muszą być z jednego klubu, koła, okręgu, stowarzyszenia czy innej grupy, którą reprezentują.

  3. Organizator dopuszcza udział drużyn mieszanych (z różnych klubów, kół czy innych stowarzyszeń) pod warunkiem ustalenia indywidualnej nazwy takiej drużyny.

  4. Wynik klasyfikacji końcowej KLUBU w danym sezonie – to suma wyników z wszystkich tur.

Sędziowanie:

  • Zawody odbywają się na „żywej rybie”, a ich zgłaszanie odbywa się za pomocą aplikacji sędziowskiej xTramarlin

  • Miary sędziowskie zabezpiecza organizator i będą rozdawane i zbierane na każdych zawodach.

  • Dodatkowe instrukcje i informacje zawodnicy otrzymają na odprawie sędziowskiej poprzedzającej zawody.

  • Wyniki rywalizacji będą zamieszczone „na żywo” na stronie xtramarlin.pl https://www.xtramarlin.pl/

Nagrody klasyfikacji KLUBOWEJ:

  • W sezonie 2021 nagroda dla najlepszego klubu będzie przyznana na koniec sezonu i będzie to wędkarski weekend z atrakcjami w pensjonacie na Mazurach nad jeziorem Kisajno - http://nadkisajnem.pl/

  • Sponsorem nagrody jest nasz partner Mazurskie Domy nad Kisajnem - https://www.facebook.com/NadKisajnem

  • Puchary (miniatury)– miejsca I-III po 6szt. – 18szt.

  • Puchary reprezentacyjne – miejsca I-III po 1szt. – 3szt

Nagrody klasyfikacji indywidualnej czyli TEAMOWEJ:

  • Miejsca I-III puchary po 2szst. – 6szt.

  • Najdłuższy okoń 2szt.

  • Najdłuższy szczupak 2szt.

  • Najdłuższy sandacz 2szt.

• Nagrody rzeczowe przewidziane są dla najlepszych teamów klasyfikacji końcowej.

• Będą to atrakcyjne nagrody od naszych Partnerów i Sponsorów oraz ufundowane przez nas jako liga MLS.

Nasi partnerzy i sponsorzy to:

  • Raymarine

  • Manyfik

  • Biskupiec Nieruchomości

  • Mazurskie Domy nad Kisajnem

  • X-Fish

  • Urząd Gminy Biskupiec

  • Urząd Gminy Orzysz

Opłaty – bilet wstępu:

  • W lidze MLS dla 2-osobowych Teamów obowiązują opłaty w wysokości 400pln za każdą edycję zawodów.

  • Płatność jest realizowana przes serwis przelewy24.pl.

Wpisowe obejmuje:

  • Obsługę sędziowską oraz korzystanie z aplikacji https://xtramarlin.pl/

  • Prowadzenie klasyfikacji teamowej i klubowej na stronie ligi MLS https://www.mlsfishing.pl/ oraz FB

  • Prowadzenie statystyk zawodów ligi MLS

  • Wprowadzenie indywidualnych profili drużyn ligi MLS

  • Ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów

  • Ochronę łodzi na terenie bazy zawodów lub wyznaczonego do tego miejsca na czas trwania zawodów

  • Ognisko/grill w sobotę

  • Posiłek na ciepło każdego dnia trwania zawodów

  • Barek kawowy na miejscu zawodów

  • Suchy prowiant + napoje na łódź

Reklmacje:

W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny zdnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca2014 r.).

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu, mogą być przedmiotem reklamacji. Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres-mail: ligamls@op.pl.

Reklamacja powinna określać:

  • Imię i nazwisko Kierownika drużyny.

  • Dane kontaktowe

  • Informacje identyfikujące reklamowaną usługę;

  • Nazwę konkretnych zawodów

  • Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

Wniesione reklamacje rozpoznawane są niezwłocznie (co do zasady wciągu 24h), jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

Użytkownik otrzyma odpowiedź w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub w inny sposób określony przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Odstąpienie od umowy:

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Użytkownik będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej na odległość umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy Serwis dokona zwrotu wszystkich wpłaconych przez Użytkownika kwot w ciągu 14dni.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niżdo celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

Koszty zwrotu usługi pokrywa Serwis

Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba,że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dlaniego z żadnymi kosztami.

Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zaprzestania korzystania zzakupionej usługi.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik zapisujacy się na zawody wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów MLS zwanej Warmińsko - Mazurska Liga spinningowa MLS (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).