MLS

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

1) Administrator Danych Osobowych:

Właściciel marki MLS Service 22 Madden Heights, BT62 2GG Tandragee, United Kingdom,Self assessment HM revenue&customs – numer UTR – 20883 84146 (dalej „Administrator”) ogranicza zbieranie lub wykorzystywanie danych Użytkowników do minimum w celu poprawnego wyświetlania oraz korzystania z Usług udostępnianych w ramach Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

2) Informacje ogólne:

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu uczestnictwa w zawodach sportowych

Serwis gromadzi tylko te dane osobowe, które są konieczne do realizacji usług lub aktywności, na które użytkownicy wyrazili zgodę (np. działania marketingowe), a także te, które są konieczne wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, przynależność drużyny, logo drużyny, zdjęcia zawodników, filmy wideo, statystyki, osiągnięcia), dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: osoby współtworzące projekt mlsfishing organizujący zawody; (2) podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania zawodów sportowych w tym xtramarlin.pl; (3) media relacjonujące zawody sportowe taki jak serwis Youtube; (4) media społecznościowe, w szczególności Facebook oraz witryna mlsfishing.pl oraz osoby mające do nich dostęp.

Okres przechowywania danych osobowych będzie ustalany z zastosowaniem następujących kryteriów: w razie prowadzenia klasyfikacji przez odpowiednie związki sportowe czy podmioty organizujące lub współorganizujące zawody sportowe, do czasu odwołania zgody;w przypadku możliwości wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami dane będą przechowywane do chwili przedawnienia roszczeń (odpowiednio – drużyny(użytkownik) lub administratora).

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt osobisty lub ligamls@op.pl. Użytkownik rozumie, że przy cofnięciu zgody może być niezbędna weryfikacja mojej tożsamości. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w zawodach sportowych ponieważ bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest możliwy.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje opcjonalne, użytkownicy są o tym powiadamiani przed zebraniem takich informacji.

3) Inspektor ochrony danych:

Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych. Jeżeli obowiązek taki powstanie w przyszłości – niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

W przypadku tych Państwa, którzy dokonali nabycia towaru lub usługi od Administratora, Państwa dane wykorzystywane będą w celu podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z prawidłową realizację zamówienia i dostarczenia Państwa towaru lub wykonania zamówień usługi – w szczególności w zakresie potwierdzenia warunków zamówienia, informowanie o stanie realizacji, dostarczenie, obsługę reklamacji. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w celu archiwizacji na potrzeby podatkowe, dochodzenia roszczeń itp.);

4) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji:

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, doręczycielom, firmom transportowym itp.. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Administrator dopuszcza przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej – w zależności od położenia serwerów dostawców rozwiązań IT.

5) Odbiorcy danych:

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Prawo dostępu do Państwa danych osobowych.

Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych.

Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym").

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem: ligamls@op.pl

Prawo wycofania zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Ochrona, Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych:

Administrator realizuje obowiązki zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO oraz obowiązujących przepisach prawa krajowego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych oraz musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie ("rozliczalność"). W tym w szczególności: uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.

Wdraża odpowiednią politykę ochrony danych.

Dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą ("ograniczenie przechowywania");

Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych ("integralność i poufność").

7) Okres przechowywania danych osobowych:

W przypadku tych Państwa, którzy dokonali nabycia towaru lub usługi od Administratora, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili do zakończenia obsługi zamówienia oraz upływu okresów gwarancji/rękojmi i przedawnienia roszczeń, a także do upływu okresów archiwizacyjnych wynikających ze szczególnych przepisów (np. przepisy podatkowe).

W przypadku tych Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych informacji, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili wycofania zgody lub zakończenia działalności przez Administratora.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych (Przelewy24.pl), wybranego przez Klienta w procesie zapisów na Zawody wędkarskie, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za dane Zawody

8) Adresy IP:

Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

9) Odsyłacze do innych stron:

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie Serwisu odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

10) Zmiany Polityki Prywatności:

Administrator zastrzega sobie wprowadzenie zmian w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu.